воскресенье, 26 апреля 2015 г.

вторник, 29 июля 2014 г.

ПРИЛУКСКИЙ ПОЛК (продолжение)

МІСТО ПРИЛУКИ ТА ЙОГО ЖИТЕЛІ ЗА ПЛАНОМ 1730-х РОКІВ
Володимир ЛЕНЧЕНКО (Київ)

Читачі “Українського археографічного щорічника” мали нагоду ознайомитись із планами столиці Гетьманщини міста Глухова XVIII ст., в яких поряд із позначенням топографічної ситуації та об’єктів забудови наведені списки жителів міста із зазначенням їхнього соціального стану та майна1.

До кола таких документів належить також план міста Прилуки XVIII ст., який тут публікуємо. План зберігається в Російському державному військово-історичному архіві (РДВІА) у Москві2.

План не датований. Проте із наведених у ньому відомостей випливає, що кресленик складено за гетьманування Данила Апостола, під час “Генерального слідства про маєтності” (1729-1731). Про це свідчать, зокрема, відомості плану про наявні у Прилуках землі, двори, будинки Гната Ґалагана, який був прилуцьким полковником у 1714-1739 рр.

Прилуки (нині районне місто Чернігівської обл.) - одне з найдавніших міст України. Розташоване на високому правому березі ріки Удай. Як свідчить згаданий план, на той час історична частина Прилук була обнесена валом і ровом колоподібних абрисів, що було притаманне давнім міським поселенням України.

У часи Гетьманщини Прилуки - адміністративний центр Прилуцького полку. В 1714 р. царський уряд призначив на посаду прилуцького полковника Гната Ґалагана. За гетьманування Івана Мазепи Ґалаган був чигиринським полковником, у 1709 р. перейшов на бік царя Петра І, брав участь у знищенні московськими каральними військами Чортомлицької Запорозької Січі та в Полтавській битві.

За часів свого полковництва у Прилуках Ґалаган збудував у місті власним коштом муровану соборну Спасо-Преображенську церкву, сприяв будівництву інших храмів та полкових установ. Він протегував Густинському монастирю, що розташований неподалік Прилук серед болотистої заплави Удаю.
1 Ленченко В. Столиця Гетьманщини Глухів за планами XVIII століття // Український археографічний щорічник: Нова серія. - К., 2009. - Вип. 13/14. - С. 467-474.
2 РДВІА. - Ф. 418. - Оп. 1. - № 608. - План міста Прилуки. Б. р., вірогідно, не пізніше 1731 р. - “План города Прилук с показанием в нем находящегося строения”. [109]

Як свідчить план, у Прилуках були землі й двори урядовців Гетьманщини - генеральних старшин, бунчукових, значкових, військових товаришів, а також канцеляристів, писарів, козаків, міщан, ремісників, дворових слуг, прикажчиків, священиків, дяків, удівців, удів та інших обивателів. У таблиці, що додається до плану, зокрема, позначені: “Двор Прилуцкого полковника Галагана, в котором живет сьін его бунчуковий товарищь Иван Галаган” (№ 26), “Пустое место полковника Прилуцкого Галагана” (№ 10), “Анбар [імовірно, торгова лавка] Прилуцкого полковника Галагана” (№ 112), “Двор Генерального бунчужного Тарновского” (№ 27). Тут позначені також “Дом на каменном фундаменте подкоморого Иваницкого повету Григория Гор -ленка” (№ 74), “Двор подкоморого Иваницкого повету Григория Горленка” (№ 101). Значні маєтності мав у Прилуках брат Григорія Горленка бунчуковий товариш Петро Горленко (№ 1, 2, 15, 19, 25, 31, 48, 57, 110). Позначені “Пустое место подкоморого Прилуцького повету Марковича” (№ 66), “Двор войскового товарища Прокоповича” (№ 76), “Двор и на нем торговьіе лавки войскового товарища Ивана Маркевича” (№ 84), “Двор сотника сотни пол-ковой Прилуцкой Юркановского” (№ 85), “Двор священника Спасского приходу Павла Сохацкого” (№ 22), “Двор полкового Прилуцкого цирулика Ва-силья Васильева” (№ 49).

У таблиці наведено відомості про огорожі дворів, будинків, земельних ділянок, що визначали їхні юридичні межі, свідчили про ступінь заможності власника. Одні господарі огороджували свої маєтності “заборами”, інші - “плетнями” (тинами).

Далі наводимо бібліо-археографічний опис плану міста Прилуки. Тексти передаються за “дипломатичним методом”, проставлені розділові знаки, непрочитані слова позначені значком [ нерозб.], пропущені [...], сумнівні за прочитанням [?].

ДОДАТОК

РДВІА. - Ф. 418. - Оп. 1. - № 608. - План міста Прилуки. Б. р., не пізніше 1731 р. - “План города Прилук с показанием в нем находящегося строения”. Печатка “Депо карт”. Візи та підписи виконавців не вказані.

На плані позначені укріплення міста (вали, рови, равеліни), ворота, вулиці, церкви, двори, садиби, незабудовані ділянки, інші об’єкти.

У верхній частині аркуша розміщено план Прилук, у нижній наведено таблицю з переліком об’єктів та прізвищами жителів міста - власників земельних ділянок, дворів, будинків та інших об’єктів (разом 117 №№ + 4 церкви).


Імовірно, план і таблицю складали представники російських властей, оскільки особи та об’єкти міста іменуються назвами, характерними для тогочасної російської мови (“казак”, “изба”, “плетень”, “приход”, “анбар”, “асаул”). Хоч тут є також назви, характерні для тогочасної української мови й історичної дійсності (“огорожа”, “ратуша”, “магистрат”, “повет”, “возний”, “подкоморний”), посадові титули козацьких старшин Гетьманщини (бунчукові, значкові, військові товариші). [110]

Аркуш плану розлінований сіткою прямокутників, що свідчить про його копіювання.

Масштаб 10 саж. в 1 дм [1: 840]. Лінійний масштаб - 30 саж.

Олівець, туш, перо, акварель. Муровані будівлі ілюміновані червоним кольором, дерев’яні - жовтим, укріплення - зеленим і коричневим.

Орієнтацію не позначено. Рельєф не показано.

Пояснювальні написи (таблиця):

Чьи именно в том городе доми или пустьіе места, и чем огороженьї двори,

значит под №:1 Анбар и пустое место бунчукового товарища Петра Горленка

2 Пустая изба того ж бунчукового товарища [111]

3 Двор полкового Прилуцького канцеляриста Григоровича, огорожен плетнем

4 Пустое место казака Тимофея Стоцкого

5 Изба без огорожи, но к ней по обои сторони, пустие места бунчукового това-рища Петра Горленка

6 Полковника Галагана дворового человека Ивана Новицкого двор, огорожен-ний плетнем

7 Двор значкового товарища Кандратия Копила, огорожен плетнем

8 Двор Комаринской волости управителя Якова Бровченка, огорожен плетнем

9 Двор того ж управителя, огорожен плетнем

10 Пустое место полковника Прилуцкого Галагана

11 Пустое место священника Спасского приходу Ивана Юмаковского

12 Двор того ж священника, огороженной плетнем

13 Пустое место казака Петра Рожковского

14 Изба и неогороженное место вдови [нерозб.] Салихи

15 Двор бунчукового товарища Петра Горленка, огорожен забором

16 Двор казака Михаила Книжника, огорожен плетнем

17 Пустое место городового Прилуцкого атамана Антона Откевича

18 Пустое место священника Спасского приходу Павла Юрковского [?]

19 Пустое место бунчукового товарища Петра Горленка

20 Пустое место прикащика Генерального бунчужного Андрея Жураховского

21 Двор без огорожи казака Тимофея Браславского

22 Двор священника Спасского приходу Павла Сохацкого, огорожен плетнем

23 Пустое место войскового товарища Ивана Трифановского

24 Двор без огорожи отставного писаря вдового Зборовского

25 Пустое место бунчукового товарища Петра Горленка

26 Двор Прилуцкого полковника Галагана, в котором живет син его бунчуковий товарищь Иван Г алаган

27 Двор Генерального бунчужного Тарновського, огорожен забором

28 Двор Ямбургского карабинерного полку камиссарского писаря Петра Попи-ва, огорожен плетнем

29 Двор умершего значкового товарища Капли, которим владеет жена его Настасья

30 Богадельной дом, огорожен плетнем

31 Пустое место бунчукового товарища Петра Горленка

32 Двор умершего казака Якова Снесаря, которим владеет жена его

33 Двор полковника Камеина

34 Возного полкового Прилуцького двор, огороженний плетнем

35 Ратуша с неогороженим местом

36 Двор мещанина Василья Лазебника [112]

37 Двор судового писаря Николая Соломахи
38 Двор вдовьі Анастасьи Соплихи, в котором живут разньїе обмватели
39 Пустое место бунчукового товарища Севастьяновича
40 Двор гдна генерал-порутчика и кавалера Бидлянского [?], огорожен забором
41 Пустое место войскового товарища Костантина Марковича
42 Принадлежащий до церкви Успения Пресвятьіе Богородицьі двор, в котором
живут разньїе обмватели, огорожен плетнем
43 Двор вдовьі капитанши Сьіпорой [?], в котором живут разньїе обьіватели, ого-
рожен плетнем
44 Двор дьякона Никить Стефанова, огорожен плетнем
45 Двор казака Ильи Соломахи, огорожен забором
46 Изба и пустое место подкоморого Иваницкого повету Григория Горленка
47 Пустое место, принадлежащее до ма[ги]страту.
48 Изба, в которой живут разньїе обьіватели и пустое место бунчукового това-
рища Петра Горленка
49 Двор полкового Прилуцкого цнрулика Василья Васильева, огорожен плетнем
50 Двор вдовь мещанки Каплихи
51 Пустое место полкового Прилуцкого асаула Якова Киселя
52 Двор мещанина Степана Усенка, огорожен плетнем
53 Двор мещанина Савьі Яковенка [?], огорожен плетнем
54 Двор мещанина Матвея Кияндеки [?], огорожен плетнем
55 Пустое место с нежилою избою
56 Мещанина Гечи
57 Пустое место с нежилою избою бунчукового товарища Петра Горленка
58 Пустое место мещанина Дащенка
59 Двор полкового Прилуцкого писаря, в котором живут разньїе обьіватели [не-
розб.], огорожен плетнем
60 Двор мещанина Данили Шарваного, огорожен плетнем
61 Двор черкаского священника Федора Турковского, огорожен плетнем
62 Двор вдовьі Настасьи Каплихи, огорожен забором
63 Пустое место войскового товарища Захарьенка
64 Двор дьякона Андрея Шваченка, огорожен плетнем
65 Старшего полкового Прилуцкого канцеляриста Пятигорського двор, огоро-
жен плетнем
66 Пустое место подкоморого Прилуцкого повету Марковича
67 Двор мещанина Андрея Штанченка, огорожен плетнем
68 Двор значкового товарища Михайль Груднинь , огорожен плетнем
69 Двор мещанина Ерофея Рузменского, огорожен плетнем [113]

70 Пустое место обозной полковой Каленковской, огорожен плетнем

71 Двор вдови казачки Сарачихи, огорожен плетнем

72 Двор казака Лукашевича, огорожен плетнем

73 Пустое место [нерозб.] священника Ивана Рудаковского

74 Дом на каменном фундаменте подкоморого Иваницкого повету Григория Гор-ленка, огорожен забором

75 [нероб.]

76 Двор войскового товарища Прокоповича, огорожен забором

77 Двор протопопа Прилуцкого Лисневича, огорожен забором

78 Двор того ж протопопа, в котором живут разние обиватели, огорожен плетнем

79 Пустое место значкового товарища Соломахи

80 Двор, принадлежащий до Ладинского чернечьего монастиря, огорожен плетнем

81 Двор войскового канцеляриста Югманицкого, огорожен забором

82 Пустое место умершего порутчика Павла Горленка

83 Двор умершего артилериского асаула Яковича, огорожен плетнем

84 Двор и на нем торговие лавки войскового товарища Ивана Маркевича, ого-рожен плетнем

85 Двор сотника сотни полковой Прилуцкой Юркановского, огорожен забором

86 Двор старшого войскового канцеляриста Пятигорского, огорожен плетнем

87 Двор значкового товарища Яновского, огорожен плетнем

88 Двор того ж значкового товарища, огорожен плетнем

89 Двор священника приходу Рожества Пресвятие Богородици Рожновского, огорожен плетнем

90 Двор дьякона Пресвятой Богородици Лазаря Кальченка, огорожен плетнем

91 Ветхие изби с пустим местом вдови мещанки Войтихи

92 Двор вдови мещанки Домники Кузьминской

93 Двор Генерального бунчужного Тарновского дворового человека Никити Сту-лепи, огорожен плетнем

94 Двор Туровского священника Якова Галенковского, огорожен плетнем

95 Изба и от ней по обе сторони пустие места, принадлежность до церкви Рожества Пресвятой Богородици

96 Богадельной дом, огорожен плетнем

97 Изба, ис одной сторони [.] с пустим местом, принадлежит до оной церкви Пресвятой Богородици Рожества

98 Изба и около ее пустое место обозного полкового Прилуцкого Трифановича

99 Двор полкового Прилуцкого писаря Шнурчевского [?], огорожен плетнем

100 Двор казака Ивашевича, огорожен плетнем

101 Двор подкоморого повету Иваницкого Григория Горленка, огорожен плетнем [114]

Строение в замке

102 Пороховой погреб

103 Полковой Прилуцкий комисариат

104 Двор вдовьі казачки Чмелихи, огорожен плетнем

105 Щетная полковая Прилуцкая камисия

106 Изба казака Клеметия Семенова

107 [Нерозб.] анбар казака Артемия Кашика

108 Сараи для артилериских тягостей

109 Изба полкового Прилуцкого канцеляриста Демяна Павловского

110 Анбар бунчукового товарища Петра Горленка

111 Анбарь того ж бунчукового товарища

112 Анбар полковника Прилуцкого Галагана

113 Полковая Прилуцкая канцелярия

114 Погреб для денежной казньї

115 Изба для канцелярских служителей

116 Церковная изба

117 Острог

Ж Каменная церковь Святого Николая Чудотворца, на которой и колокольня до церкви Преображення Господня

З Каменная церковь Преображения Господня

И Деревянная церковь храм Рожества Пресвятой Богородиць

К Значит торговьіе лавки разньїх обьівателей

Л Деревянная церковь храм Святой Великомучениць Варварьі [115]


воскресенье, 15 декабря 2013 г.

ПОЛТАВСКИЙ ПОЛК (продолжение)

Несколько статей Юрия Пуголовок о современных исследованиях Полтавской крепости:
https://ukma-kiev.academia.edu/yuriypooholovok
В частности:

Ю. O. Пуголовок, О. В. Лебединський Цивільна архітектура Полтави XVII–XVIII ст.: питання реконструкції зовнішнього вигляду // СЛП-2013

Археологічні дослідження на передгородді Полтавської фортеці в 2011 р. // Нові дослідження пам"яток українського козацтва. - К. , 2012. - Ч.1.

среда, 23 октября 2013 г.

ИСТОРИЯ ФОРТИФИКАЦИОННОГО ИСКУССТВА

Возможно немного не по теме, но весьма познавательный материал. Лекция Б. Мегорского по теме: Штурмы и взятие крепостей в Северной войне
Часть. 1.
Часть. 2.

среда, 12 июня 2013 г.

ПОЛТАВСКИЙ ПОЛК (продолжение)

      Интересная статья полтавского историка-краеведа Оксаны Коваленко отражающая историю Полтавской крепости XVII-XVIII вв. и жизни населения в ней.
Часть. I
Часть. II